Stöd Riksförbundet Svensk Trädgårds arbete


svensk trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård har beviljats 90-konto med anslutning till Svensk Insamlingskontroll. 90-konto är en garanti för dig som givare att pengarna hamnar rätt. Läs mer.
(uppdaterad aug 2018)

Riksförbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för, samt bevara odlingskunskaperna över generationerna. Därför arbetar förbundet nu med att hitta medel till projektet Odla unga Odlare.

Varför är det så viktigt att barn och ungdom har tillgång till odlingskunskap i framtiden?
Vi lever idag i ett samhällspolitiskt klimat i förändring, där yttre och inre påverkan kommer tvinga oss att leva mer hållbart. Klimatförändringar påverkar odlingsförutsättningarna både globalt och nationellt. Det innebär att matförsörjningen kommer behöva ske i större grad lokalt, utan större behov av import och transport. 
Vi vill säkerställa att framtidens trädgårdar utvecklas och att odlingskunskapen lever vidare.

Det finns många goda anledningar till att lära ut odling till barn och ungdomar. Kunskapen behöver förvaltas och läras ut, eftersom kunskapen att kunna odla egen mat är livsviktig, 99 % av det vi äter kommer från jorden. 3 av 4 ätbara grödor pollineras av insekter, såsom bin, därför är en rik biologisk mångfald viktig för vår framtid.
Dagens barn/ungdom har idag ingen naturlig koppling till de gröna näringarna. Samtidigt uttrycker unga människor sin oro över miljön och fler vill agera på olika sätt för att minska utsläpp och äta mer miljövänligt och hållbart. Det är av stor vikt att denna odlingskunskap finns tillgänglig för barn och unga. Kunskapen finns i vår breda organisation men har tidigare inte riktigt nått ut till denna målgrupp.

Förbundet ger stöd och sprider kunskap via rådgivning och utgivning av tidskrifter och andra medier. Utifrån aktuell kunskap och interna utredningar riktar vi initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer, allt detta för att vidareutveckla, främja och förbättra fritidsodlingens villkor i landet samt föra kunskapen vidare till den kommande generationen.

Vi främjar även samarbetet med organisationer och föreningar som verkar för samma mål.

Förbundet tar tacksamt emot bidrag för att kunna arbeta vidare med denna viktiga fråga.
Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6.

Stort tack för ditt bidrag!

 

Läs mer om Svensk Trädgårds arbete på hemsidan. Bli medlem i Svensk Trädgård