Förslag, normalstadgar Lokalförening


Det bör observeras att detta är ett förslag och ett stöd för de föreningar som önskar att uppdatera sina stadgar. Kontakta gärna kansliet för stöd.

STADGAR för xxxxxxxx
ÄNDAMÅL
§ 1.
XXX som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård (RST), är en ideell förening – religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i XX kommun och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön i kommunen genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan kommunens trädgårdsodlare.
Den har sitt säte i XX kommun.

VERKSAMHET
§ 2
Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att
– följa utvecklingen inom fritidsodlingen,
– sprida kunskap om odling,
– verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling anordnas i kommunen.

MEDLEMSKAP
§ 3.
1.      Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person.
2.       Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

ÅRSAVGIFT
§ 4.
Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen, avgift till Riksförbundet erläggs av föreningen.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

§ 5.
Medlem har följande skyldigheter:
– att erlägga avgifter enligt § 4,
– att följa gällande stadgar,
– att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:
– att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde
Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning
Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna av xxxx förenings styrelse kan överklagas till RST:s styrelse inom tre månader.

VERKSAMHETSÅR
§ 6.
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

STYRELSEN
§ 7.
Styrelsen är Sällskapets förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar.
Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder och suppleanterna för ett år.
Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.
Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där vice ordförande, sekreterare och kassör utses.
Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.
Kallelse till styrelsemöte ska vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder

Årsmötets kallelse
§ 8.
Skriftlig kallelse till årsmötet ska tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

EXTRA årsmöte
§ 9
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran ska årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse ska utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

Årsmöte
§ 10.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1      Upprop och fastställande av röstlängd.
2      Val av ordförande, och sekreterare för mötet.
3      Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.
4      Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.
5      Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
6      Revisorernas berättelse.
7      Fastställande av resultat- och balansräkningar.
8      Ansvarsfrihet för styrelsen.
9      Val av ordförande (i förekommande fall).
10  Val av styrelseledamöter och ersättare.
11  Val av revisorer och ersättare.
12  Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.  
Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse.
13  Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningskommitté.
14  Motioner och propositioner till årsmötet.
15  Fastställande av budget.
16  Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
17  Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar ska upptas till behandling.

MOTIONER
§ 11.
Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, ska ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

STYRELSEN
§ 12.
Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomförs samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.

§ 13.
Det åligger styrelsen att
– utföra av årsmöte fattade beslut,
– föra protokoll med löpande numrering,
– leda Sällskapets verksamhet,
– utse firmatecknare. Sällskapets firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedd person,
– årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning,
– utarbeta förslag till budget,
– omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till Riksförbundet,
– se till att årsmötesprotokoll blir tillgängligt för medlemmarna senast sex veckor efter årsmötet

REVISORER
§ 14.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

RÄKENSKAPER
§ 15.
Sällskapets räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

ÄNDRING AV STADGAR
§ 16.
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

Upplösning
§ 17.
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. För detta fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, ska eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen i xxx kommun.