Normalstadgar Läns-/regionförbund

Det bör observeras att detta är ett förslag och ett stöd som skall finnas för de förbund som så önskar

Nedan används "förbund" i betydelsen läns-/regionförbund.

LÄNS-/REGIONFÖRBUNDET AV RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD, ÅÅ LÄN/REGION
STADGAR

ÄNDAMÅL

§ 1.

Länsförbundet av Riksförbundet Svensk Trädgård, ÅÅ län, är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden.

Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodligen i ÅÅ län och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön i länet genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan länets lokalföreningar och riksförbundet. Det har sitt säte där förbundets kansli är beläget.

VERKSAMHET

§ 2

Länsförbundet bedriver sin verksamhet genom att

– följa utvecklingen inom fritidsodlingen,

– sprida kunskap om odling,

– verka för bildande av nya lokalföreningar,

– verka för samordning av resor för lokalföreningarna,

– verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag anordnas gemensamt i länet.

MEDLEMSKAP

§ 3.

 1. Medlemskap i förbundet kan erhållas av ideell organisation, som verkar för det i § 1 angivna syftet.
 2. Till hedersmedlem kan förbundet utse person som gjort förbundet stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

ÅRSAVGIFT

§ 4

Ansluten lokalförening erlägger årsavgift beräknad efter antalet medlemmar i föreningen vid föregående kalenderårs utgång. Årsavgiften per medlem för nästkommande år och inbetalningstid beslutas av årsstämma. Hedersmedlem är befriad från avgift till förbundet. Avgift till Riksförbundet erläggs av förbundet.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

§ 5.

Ansluten förening har följande skyldigheter:

– att erlägga avgifter enligt § 4,

– att följa gällande stadgar,

– att följa fattade beslut,

– att omedelbart efter årsmöte lämna uppgifter om ordförande, sekreterare och kassör till länsförbundet.

samt följande rättigheter:

– att genom valda ombud utöva beslutsrätt vid årsstämma. Ombuden utses av ansluten förening med ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.

Medlemmarna i föreningen har rätt att delta med yttrande- och förslagsrätt.

Till hedersmedlem kan, efter förslag av styrelsen, årsstämma utse person som gjort förbundet stora tjänster eller som i övrigt nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen. Heders-medlem erlägger ingen avgift.

Utträde.

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses föreningen ha utträtt ur förbundet.

Uteslutning

Förening eller enskild medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar förbundets syften och verksamhet, kan uteslutas genom beslut av årsstämma. Beslut tagna på lokal eller regional/ länsnivå kan överklagas till RST’s fullmäktige.

VERKSAMHETSÅR

§ 6.

Förbundets verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

STYRELSEN

§ 7.

Styrelsen är förbundets förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsstämman för två år i sänder. Därvid bör tillses, att lokalföreningarna rättvist representeras. Vidare bör mandatperioderna fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden och vice ordföranden skall ingå.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsstämma.

§ 8.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast två veckor före sammanträdet och åtföljas av handlingar avseende de ärenden som skall behandlas.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

Rapport om styrelsens verksamhet skall kontinuerligt tillställas lokalföreningarna.

ÅRSSTÄMMA

§ 9.

Skriftlig kallelse till årsstämma skall tillställas föreningarna senast en månad före stämman och åtföljas av dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas. Balans- och resultaträkning skall vara ombuden tillhanda senast två veckor före stämman.

§ 10.

Årsstämman öppnas av ordföranden.

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av dagordning
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman har utlysts i stadgad ordning
 6. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseledamöter och ersättare
 11. Val av revisorer och ersättare
 12. Val av representanter i riksförbundets fullmäktige
 13. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitte samt sammankallande inom denna.
 14. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelse, revisorer och valberedningskommitté
 15. Motioner
 16. Fastställande av budget
 17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år
 18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som stämman enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

MOTIONER

§ 11.

Medlemmar av förbundet har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av fullmäktigemöte, skall ha inkommit till styrelsen före årsskiftet.

EXTRA stämma

§ 12.

Extra stämma sammankallas på initiativ av styrelsen eller då någon förening eller revisorerna så begär. Efter sådan begäran skall stämma hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före stämman. Vid extra stämma får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

STYRELSEN

§ 13.

Ordföranden åligger att tillse, att av årsstämman och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokalföreningar, myndigheter och hushållningssällskap.

§ 14.

Styrelsen åligger:

 1. att leda förbundets verksamhet.
 2. att utse firmatecknare. Förbundets firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedd person.
 3. att årligen till årsstämman lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.
 4. att utarbeta förslag till budget.
 5. att omedelbart efter årsstämma till riksförbundet lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör.

REVISORER

§ 15.

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper granskas av två revisorer, som, jämte ersättare, utses för tiden mellan två ordinarie fullmäktigemöten.

RÄKENSKAPER

§ 16.

Förbundets räkenskaper förs per kalenderår och skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17.

Årsstämman beslutar om förändringar i förbundets stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

UPPLÖSNING

§ 18.

Årsstämman beslutar om förbundets eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan förbundet trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen inom regionen.

Dessa stadgar har antagits vid årsstämma _________________.